Algemene Voorwaarden

SAMENVATTING ALGEMENE BETALINGS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
F-ACT I.T. GRONINGEN NEDERLAND.

Kijk voor onze actuele voorwaarden svp op: http://www.factsoft.nl/zhangmen/leveringsvoorwaarden.htm

1. Levering 
Bij levering worden gemaakte porto-, verpakkings-, administratie-, banktransactie- en overige handlingkosten in rekening gebracht. Koper dient bij eerste aanbieding de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper.

2. Overmacht. 
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

3. Garantie 
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe goederen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.

4. Eigendomsbehoud 
Zolang geen volledige betaling van het door ons geleverde aan koper heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons, voor rekening en risico van koper, in eigendom toebehoren.

5. Reclame 
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Betaling 
Openen van de verzegelde software verpakking betekent dat u akkoord gaat met de leverings- en licentievoorwaarden. Het verbreken van de verzegelde verpakking verplicht u dan ook de software onvoorwaardelijk  te betalen. 
Betaling dient te geschieden op bijgaande bank / gironummers uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij over­schrijding van welke termijn de koper van rechtsvoege jegens ons in gebreke zal zijn. In dat geval zijn wij gerechtigd de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onver-minderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst. 
Bij ingebruikname van de software moet gebruiker een activatiecode aanvragen die specifiek is voor de hardware van de betreffende PC. Na ontvangst van de juiste betaling van de software ontvangt de geregistreerde gebruiker op het door hem/haar opgegevens e-mail adres een zgn activatiecode. Indien betaling niet wordt ontvangen zal de software zonder activatiecode stoppen met functioneren, 60 dagen na installatiedatum.

Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de zgn. kredietbeperking van € 12,50 worden afgetrokken van het te betalen ‘Totaal Bedrag’. Nadat voornoemde periode van 14 dagen is overschreden wordt de € 12,50 kredietbeperking doorberekend en is koper verplicht deze te betalen. Dit bedrag zal dan ook zonodig worden nagevorderd.

7. Overschrijding uiterste betalingsdatum. 
Bij overschrijden van de uiterste betalingsdatum, 30 dagen na factuurdatum, zal een herinnerings-factuur worden toegezonden. I.v.m. extra administratie en portokosten wordt hiervoor € 12,50 extra berekend. 
Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven aan incassobureau of deurwaarder, komen zowel de gerechtelijk als buiten-gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper. Deze wordt dan geacht ermee akkoord te gaan, dat buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 één en ander zonder dat voorafgaande sommatie of dergelijke is vereist. Koper is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd te hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
F-ACT I.T. is niet aansprakelijk, nog op grond van de wet, nog uit overeenkomst, voor schade die de gebruiker van de geleverde software of derden ter zake van (in het gebruik van) de software mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens, fysiek en/of psychisch letsel, immateriële en andere gevolgschade aan computerapparatuur, gebruiker of derden (patiënten). Resumerend is de gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en gevolgschade die eventueel resulteert uit gebruik van de software.

9. Intellectuele eigendomsrechten 
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op alle software, documentatie, logo’s of andere materialen die door F-ACT I.T. aan koper worden geleverd of ter beschikking worden gesteld,  berusten uitsluitend bij F-ACT I.T. Het is F-ACT I.T. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.

10. Gebruiksrecht van de software 
F-ACT I.T. verleent koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot gebruik van de software. Het is de koper toegestaan voor back-up­ /archiveringsdoeleinden 1 (één) kopie te maken van geleverde software. Het is de koper niet toegestaan de software geheel of gedeeltelijk te kopieren voor ander dan voornoemd gebruik of deze te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te deassembleren, te decompileren,  na te maken, te wijzigen of tot broncode te herleiden bv door middel van reverse-engineering, behoudens in geval van schriftelijk toestemming van F-ACT I.T.

11. Overeenkomsten 
Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

12. Geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Zij prevaleren boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper. 

                                                                                                                                    K.v.K. Groningen no. 02055963

 

SAMENVATTING ALGEMENE BETALINGS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
F-ACT I.T. GRONINGEN NEDERLAND.

Kijk voor onze actuele voorwaarden svp op: http://www.factsoft.nl/zhangmen/leveringsvoorwaarden.htm

1. Levering
Bij levering worden gemaakte porto-, verpakkings-, administratie-, banktransactie- en overige handlingkosten in rekening gebracht. Koper dient bij eerste aanbieding de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper.

2. Overmacht.
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

3. Garantie
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe software (ter vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.

4. Eigendomsbehoud
Zolang geen volledige betaling van het door ons geleverde aan koper heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons, voor rekening en risico van koper, in eigendom toebehoren.

5. Reclame
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Betaling
Het bij opstarten van de software akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden, impliceert dat u akkoord gaat met de leverings- en licentievoorwaarden. Het gebruiken van de software verplicht u dan ook de software onvoorwaardelijk te betalen.
Betaling dient te geschieden op het via de factuur gegeven banknummer, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij over­schrijding van welke termijn de koper van rechtsvoege jegens ons in gebreke zal zijn. In dat geval zijn wij gerechtigd de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst.
Bij ingebruikname van de software moet gebruiker een activatiecode aanvragen die specifiek is voor de hardware van de betreffende PC. Na ontvangst van de juiste betaling van de software ontvangt de geregistreerde gebruiker op het door hem/haar opgegeven e-mail adres een zgn. activatiecode. Indien betaling niet wordt ontvangen zal de software zonder activatiecode stoppen met functioneren, 60 dagen na installatiedatum.

Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de zgn. kredietbeperking van € 12,50 worden afgetrokken van het te betalen ‘Totaal Bedrag’. Nadat voornoemde periode van 14 dagen is overschreden wordt de € 12,50 kredietbeperking doorberekend en is koper verplicht deze te betalen. Dit bedrag zal dan ook zo nodig worden nagevorderd.

7. Overschrijding uiterste betalingsdatum.
Bij overschrijden van de uiterste betalingsdatum, 30 dagen na factuurdatum, zal een herinnerings-factuur worden toegezonden. I.v.m. extra administratie en portokosten wordt hiervoor € 12,50 extra berekend.
Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven aan incassobureau of deurwaarder, komen zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper. Deze wordt dan geacht ermee akkoord te gaan, dat buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 één en ander zonder dat voorafgaande sommatie of dergelijke is vereist. Koper is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd te hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
F-ACT I.T. is niet aansprakelijk, nog op grond van de wet, nog uit overeenkomst, voor schade die de gebruiker van de geleverde software of derden ter zake van (in het gebruik van) de software mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens, fysiek en/of psychisch letsel, immateriële en andere gevolgschade aan computerapparatuur, gebruiker of derden (patiënten). Resumerend is de gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en gevolgschade die eventueel resulteert uit gebruik van de software.

9. Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op alle software, documentatie, logo’s of andere materialen die door F-ACT I.T. aan koper worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij F-ACT I.T. Het is F-ACT I.T. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.

10. Gebruiksrecht van de software
F-ACT I.T. verleent koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot gebruik van de software. Het is de koper toegestaan voor back-up­ /archiveringsdoeleinden 1 (één) kopie te maken van geleverde software. Het is de koper niet toegestaan de software geheel of gedeeltelijk te kopiëren voor ander dan voornoemd gebruik of deze te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te de-assembleren, te de-compileren, na te maken, te wijzigen of tot broncode te herleiden bv door middel van reverse-engineering, behoudens in geval van schriftelijk toestemming van F-ACT I.T.

11. Overeenkomsten
Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

12. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Zij prevaleren boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

K.v.K. Groningen no. 02055963(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 F-ACT Zhangmen Acupunctuur Software Apps | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel